Teatr "Baj"
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Teatr "Baj" > Menu Podmiotowe > Status prawny > Statut Teatru Baj

Statut Teatru Baj

  Drukuj
 

 

 

 

 

STATUT TEATRU BAJ

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Teatr Baj, zwany dalej „Teatrem”, jest samorządową instytucją artystyczną posiadającą osobowość prawną.

2. Teatr używa nazwy: Teatr Baj.

§ 2. Teatr działa w szczególności na podstawie następujących przepisów prawa:

   1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu  działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej „ustawą”;

   2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

   3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.);

   4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.);

   5) ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.);

   6) niniejszego statutu.

§ 3. Teatr podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy.

§ 4. 1. Teatr może prowadzić działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Siedzibą Teatru jest Warszawa.

§ 5. 1. Organizatorem Teatru jest m.st. Warszawa.

2. Nadzór nad działalnością Teatru sprawują organy m.st. Warszawy w zakresie ich kompetencji.

 

Rozdział 2

Zakres działalności

§ 6. Zakres działalności Teatru obejmuje:

  1) produkcję widowisk teatralnych, w szczególności poprzez przygotowywanie i prezentowanie przedstawień teatralnych dla dzieci samodzielnie lub w koprodukcji z innymi instytucjami artystycznymi i innymi instytucjami kultury, we własnej siedzibie i poza nią;

2) prezentowanie gościnnych przedstawień teatralnych w siedzibie Teatru;

3) prezentowanie własnych przedstawień poza siedzibą Teatru, w tym również poza granicami kraju;

4) współpraca z twórcami, wykonawcami oraz innymi specjalistami przy realizacji zadań statutowych;

5) współpraca z organizacjami społecznymi, fundacjami, ośrodkami naukowymi, organizatorami festiwali i kongresów działającymi w dziedzinie kultury;

6) udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach i imprezach kulturalnych;

7) organizowanie przeglądów i festiwali teatralnych, w szczególności teatrów dziecięcych i lalkowych;

8) realizacja różnorodnych form teatralnych oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych;

9) prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechniającej oraz promocyjnej w dziedzinie teatru;

10) archiwizacja działalności kulturalnej i artystycznej oraz zarządzanie archiwum;

11) prowadzenie innej działalności polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

§ 7. 1. Działalność Teatru organizowana jest w oparciu o sezon artystyczny, na który ustala się plan repertuarowy.

2. Sezon artystyczny rozpoczyna się w dniu 1 września a kończy w dniu 31 sierpnia następnego roku.

 

Rozdział 3

Organizacja

§ 8. Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Teatru po zasięgnięciu opinii Prezydenta m.st. Warszawy oraz działających w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 9. 1. Dyrektor Teatru, zwany dalej „Dyrektorem”, zarządza Teatrem i reprezentuje go na zewnątrz.

2. W trybie określonym ustawą Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent m.st. Warszawy.

3. Prezydent m.st. Warszawy może powierzyć zarządzanie Teatrem osobie fizycznej lub osobie prawnej na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją kultury. Do wyboru zarządcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

4. Dyrektor kieruje Teatrem przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców dyrektora.

5. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor. Powołanie zastępcy dyrektora wymaga zasięgnięcia opinii Prezydenta m.st. Warszawy.

§ 10. 1. Przy Teatrze może działać Rada Artystyczno-Programowa jako ciało opiniodawcze, doradcze i konsultacyjne Dyrektora.

2. Radę Artystyczno-Programową powołuje Dyrektor.

3. Dyrektor określa liczbę członków Rady Artystyczno-Programowej.

4. Członków Rady Artystyczno-Programowej powołuje i odwołuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń twórców działających w Teatrze.

5. Rada Artystyczno-Programowa działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Dyrektora.

Rozdział 4

Zasady gospodarki finansowej

§ 11. 1. Teatr gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Teatr może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

§ 12. 1. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy Teatru ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

2. Dyrektor Teatru przedstawia do końca marca Prezydentowi m.st. Warszawy sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający, w celu zatwierdzenia.

3. Do Dyrektora Teatru należy decyzja o podziale zysku i pokryciu straty.

§ 13. 1. Teatr pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2. Przychodami Teatru są:

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

3) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i z budżetu państwa;

4) środki otrzymane od osób prawnych i osób fizycznych;

5) środki uzyskane z innych źródeł.

§ 14. 1. Teatr może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.

2. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w zakresie:

1) działalności impresaryjnej;

2) działalności wystawienniczej;

3) działalności wydawniczej;

4) realizowania transmisji, nagrań telewizyjnych, radiowych, fonograficznych i
video, filmów oraz innych form zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku, wydawanie kaset audio i video oraz płyt, ich dystrybucja w zgodzie z przepisami o prawach autorskich i prawach pokrewnych;

5) innym zakresie, uwzględniającym specyfikę oraz możliwości techniczne i organizacyjne Teatru.

3. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych Teatru.

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 15. Zmiany w statucie Teatru mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego nadania.

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/1002/2012
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 20 czerwca 2012 r.

 

 

 
 
Wprowadził Szustak Monika 11-01-2011
Aktualizujący Szustak Monika 12-12-2012
Zatwierdzający Piotrowska Ewa (Teatr Baj) 12-12-2012
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-12-2012
Liczba odwiedzin: 2057
Rejestr zmian